REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.copyact.com

DEFINICJE

Terminy występujące w niniejszym regulaminie oznaczają:

ADMINISTRATOR – Copyact Sp. z o.o. z siedzibą Kutrowa 24, 75-208 Koszalin NIP: 669-251-82-29, Regon:321316750,

WWW.COPYACT.COM - portal usługowy prowadzony przez Administratora w języku polskim i angielskim utrzymywany na domenie www.copyact.com zwany dalej Serwisem,

UŻYTKOWNIK - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

KONTO - prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu,

POLITYKA PRYWATNOŚCI – integralna część Regulaminu regulująca zbieranie i przechowywanie danych osobowych Użytkowników przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 201, poz. 926 ze zm.),

REJESTRACJA - procedura zakładania Konta dla Użytkownika,

REGULAMIN - niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, stworzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) określający zasady korzystania z Serwisu.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem internetowym www.copyact.com.

2. Do korzystania z Serwisu niezbędne są standardowe urządzenia wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron WWW oraz pobieranie i odczytywanie plików pdf. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w użytkowaniu Serwisu, wynikające z braku zainstalowanych aktualizacji, braku programów służących do odczytania pobranych plików, niedostatecznie szybkiego łącza internetowego i innych problemów występujących po stronie użytkownika Serwisu.

3. Przedstawione w Serwisie treści i poglądy nie są zbiorem oficjalnych nakazów i zaleceń, a jedynie są wyrazem osobistych przekonań redaktorów Serwisu – i tylko w taki sposób powinny być interpretowane.

4. Treści wyszukane przy pomocy Serwisu nie należą do niego. Wyłączną odpowiedzialność za te materiały ponosi podmiot, który je udostępnił.

II PRZEDMIOT SERWISU

1. Przedmiotem serwisu jest wyszukiwanie duplikatów treści, w szczególności tekstów i zdjęć w zasobach Internetu dla wszystkich użytkowników Serwisu.

2. Treści te mogą mieć postać, w szczególności, stron www, plików tekstowych, plików graficznych, artykułów, plików w formacie pdf etc.

3. Serwis prowadzony jest z myślą o wszystkich użytkownikach Internetu i to ich potrzeby są dla Administratora najważniejsze.

III REJESTRACJA I UŻYTKOWANIE KONTA

1. Rejestracja w serwisie jest potwierdzeniem zapoznania się i bezwzględnej akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Osoba, która nie zgadza się z Regulaminem i Polityką Prywatności, nie powinna dokonywać rejestracji.

2. Rejestracji w Serwisie może dokonać każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

3. Przy rejestracji należy zadeklarować, czy ma być to konto dla użytkownika indywidualnego czy dla grupowego.

4. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i zezwala na korzystanie z Serwisu w stopniu ograniczonym dla Użytkownika.

5. Rejestracja odbywa się poprzez:

- podanie loginu, hasła i adresu mailowego,

- podanie daty urodzenia,

- potwierdzenie adresu e-mail poprzez kliknięcie w link w mailu potwierdzającym.

6. Użytkownicy zobowiązani są do podawania prawdziwych danych osobowych. W przypadku wykrycia podania nieprawdziwych danych osobowych, konto Użytkownika może zostać usunięte. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i szkody wynikłe z faktu podania błędnych lub fałszywych danych, w tym - nieprawidłowego adresu mailowego.

7. Nazwa konta (login) wybrana przez Użytkownika nie może zawierać słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, ani nie może być kojarzona z administracją serwisu.

8. Dokonując rejestracji w serwisie Użytkownik:

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji i zapewnienia mu dostępu do Serwisu.

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności serwisu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

- akceptuje w całości i bez zastrzeżeń Regulamin serwisu.

- może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz życzeń okazjonalnych na podaną pocztę e-mail.

9. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazywania osobom trzecim hasła i loginu do własnego konta.

11. Na jednym koncie może być zalogowana w tym samym czasie tylko jedna osoba.

12. W przypadku, gdy zostanie przekroczony limit ilości równoczesnych logowań, kolejne logowania mogą być blokowane. Pojawi się wówczas komunikat, że limit logowań został przekroczony i użytkownik nie będzie mógł się zalogować do serwisu. Należy wówczas sprawdzić, czy dane do logowania nie są wykorzystywane przez osoby trzecie, nieuprawnione do logowania się w serwisie.

IV ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. Wykupienie abonamentu zapewnia dostęp do funkcjonalności i dodatkowych usług oferowanych przez Serwis. Konieczne jest jedynie zalogowanie się na swoje konto.

2. Z Usług oferowanych przez Serwis można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo, w tym obowiązujące przepisy dotyczące kontroli eksportu i reeksportu. Administrator może zawiesić lub przerwać świadczenie Usług użytkownikowi, jeśli nie będzie on przestrzegał warunków lub zasad bądź jeśli Administrator będzie prowadzić dochodzenie związane z domniemanym niewłaściwym postępowaniem.

3. W związku z korzystaniem z Usług użytkownik może otrzymywać ogłoszenia o usługach, komunikaty administracyjne i inne informacje. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych z tych wiadomości.

4. Administrator udziela użytkownikowi osobistej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na używanie oprogramowania udostępnionego przez Administratora w ramach Usług. Licencja ta ma na celu wyłącznie umożliwienie użytkownikowi korzystania ze świadczonych przez Serwis Usług w sposób dozwolony na mocy niniejszych warunków. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części Usług ani dołączonego oprogramowania, jak również nie wolno analizować wstecznie żadnego takiego oprogramowania ani podejmować prób wyodrębnienia jego kodu źródłowego, chyba że prawo zabrania stosowania tego typu ograniczeń lub użytkownik ma nasze pisemne pozwolenie.

V PŁATNOŚCI

1. Każdy Użykownik ma prawo wykupić dostęp do konta w jednym z poniższych zakresów:

- dostęp tylko i wyłącznie do funkcji sprawdzania obecności duplikatów treści w Internecie

- pełny dostęp do wszystkich elementów Serwisu.

2. Płatności za jeden z ww. dostępów, można dokonać w Serwisie za pomocą formularza płatności.

3. Płatności za abonament można dokonywać przelewem tradycyjnym, przelewem online lub za pomocą karty kredytowej, korzystając z formularza płatności w Serwisie.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w aktywacji konta, wynikłe z zakłóceń działania sieci Internet lub z winy leżącej po stronie banku nadawcy lub operatora transakcji elektronicznych (PayPal i DotPay).

5. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu. Zmiany te nie będą obejmowały abonamentów już zakupionych lub tych, gdzie proces zakupu już się rozpoczął.

VI PRAWA DO MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SERWISIE

1. Prawa autorskie do materiałów publikowanych w Serwisie należą do Administratora serwisu i poszczególnych autorów tych materiałów.

2. Zabrania się publikowania i rozpowszechniania materiałów na innych stronach internetowych bez zgody Administratora.

3. Modyfikowanie treści pobranych materiałów (w tym kopiowanie ich części, usuwanie wybranych elementów graficznych lub tekstowych czy łączenie ich z innymi elementami graficznymi lub tekstowymi) jest dozwolone tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody Administratora.

4. W przypadku uzyskania zgody Administratora na rozpowszechnianie materiałów w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, należy materiały pozostawić w niezmienionej formie. W szczególności zabrania się usuwania z nich informacji o źródle pochodzenia.

5. Powyższe zastrzeżenia dotyczą wszystkich użytkowników Serwisu i nie mają ograniczenia czasowego.

VII USUWANIE KONTA

1. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto i dane osobowe z bazy Serwisu. W tym celu należy zalogować się do Serwisu, używając swojego loginu i hasła, a następnie w panelu logowania kliknąć w link "Ustawienia". Użytkownik zostanie przekierowany na stronę ustawień swojego profilu, gdzie znajduje się m.in. link "Rezygnuję z konta", z którego można skorzystać.

2. Administrator ma prawo usunąć konto użytkownika, jeśli użytkownik nie stosuje się do zasad Regulaminu lub nie akceptuje Polityki Prywatności

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU

1. Administracja Serwisu dokłada wszelkich starań, aby serwis działał w sposób niezakłócony, bez błędów i przerw.

2. Użytkownik logując się w serwisie i używając serwisu robi to na własną odpowiedzialność.

3. Administracja w żaden sposób nie ingeruje w relacje między Użytkownikami.

4. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia do pracy Serwisu należy zgłaszać przy pomocy formularza w zakładce kontakt. Administrator zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni od momentu otrzymania zapytania.

5. Administrator nie składa żadnych konkretnych obietnic związanych z Usługami świadczonymi przez Serwis. W szczególności Administrator nie określa żadnych swoich zobowiązań w zakresie treści znajdujących się w usługach, konkretnych funkcji, niezawodności ani dostępności usług, jak również możliwości spełnienia przez nie potrzeb użytkownika. usługi są świadczone "w takim stanie, w jakim się znajdują".

6. Skorzystanie z bezpłatnego banneru udostępnionego w Serwisie przez Administratora nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych a pełni jedynie rolę informacyjną.

7. W niektórych jurysdykcjach przewidziano konieczność udzielenia pewnych gwarancji, na przykład dorozumianej gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. w zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszystkie gwarancje.

8. Jeśli jest to dozwolone przez prawo, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone zyski, przychody ani dane, straty finansowe, szkody pośrednie, szczególne, wtórne ani moralne, a także odszkodowania z tytułu strat moralnych.

9. W zakresie dozwolonym przez prawo całkowita odpowiedzialność Administratora Serwisu z tytułu wszelkich roszczeń na mocy niniejszych warunków, w tym z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji i rękojmi, jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez użytkownika za korzystanie z usług.

10. W żadnym przypadku Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody, których nie można przewidzieć przy zastosowaniu uzasadnionych środków.

IX POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1. Serwis przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.

3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

4. Dane kontaktowe, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, wykorzystywane są również do przesyłania informacji reklamowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych oraz zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w dowolnym momencie.

7. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).